The Pontificate - Contribute to help UCA News
The Pontificate - Contribute to help UCA News
www.ucanews.com

Diocese of Zhumadian

Bishop Shi Shoujing
Bishop Shoujing
  • Facebook Share
  • Twitter Share
Bishop Shi Shoujing
Catholic Mission,
Nan-Da-Yuan, Zhumadian,
Henan, China

Shi Shoujing was ordained priest in 1986, and later in 1991, was ordained the Bishop of the Diocese of Zhumadian.

Previous Ordinaries:

  • Bishop Joseph Marie Yüen K'ai-chih (Ching Ping) † (Jun. 30, 1939 )
  • Bishop Peter Wang, † (Aug. 4, 1933 Appointed; Aug. 4, 1939 Died)
Support UCA News
Support UCA News
UCA News
The Union of Catholic Asian News (UCA News, UCAN) is the leading independent Catholic news source in Asia.
CONTACT US
Union of Catholic Asian News Limited
P.O. Box 69626,
Kwun Tong,
Hong Kong
[email protected]